MENU

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se firma Signal, Dopravní značení, spol s r. o., IČO: 254 23 037, se sídlem na adrese U cukrovaru 495/6, 400 07 Ústí nad Labem („firma Signal“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti firmu Signal vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.signal-dz.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu s firomou Signal či nikoliv.

Užíváním Webových stránek firmy Signal berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se dle  GDPR  rozumí  veškeré  informace  o  určené  nebo  určitelné  fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE FIRMA SIGNAL ZPRACOVÁVÁ

Firma Signal o Vás může shromažďovat následující osobní údaje:

1. Osobní údaje, které firmě Signal sami sdělíte 

2. Informace, které o Vás firma Signal shromažďuje sama

Při návštěvě Webových stránek může firma Signal shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn jejich řádný a pohodlný provoz. Jedná se zejména o typ/verzi prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách, jméno domény, dříve navštívené webové stránky a jednotlivé podstránky navštívené na Webových stránkách.

Tyto osobní údaje firma Signal využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto informace nejsou kombinovány s žádnými jinými daty a nejsou předávány žádné třetí osobě.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás firma Signal získá mohou být předávány třetím osobám, které pro firmu Signal zajišťují některé poptávané služby. firma Signal předává osobní údaje pouze těm zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a tyto osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu mohou mít přístup k osobním údajům zejména poskytovatel účetnictví, poskytovatel IT služeb, bezpečnostní agentura a provozovatel bezpečnostního kamerového systému.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům firma Signal přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 • organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s osobními údaji; a
 • technické zabezpečení serverů a Webových stránek firmy Signal proti neoprávněné

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Signal uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby.

V případě, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výlučně na základě souhlasu, bude firma Signal zpracovávat osobní údaje po dobu trvání souhlasu.

COOKIES

Firma Signal využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu, které jsou odesílány ze serveru firmy Signal do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek mohou být zaslány zpět na server firmy Signal. Tím cookies umožňují firmě Signal rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Firma Signal využívá následujících druhů cookies:

 • technické cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;

 • relační cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy opustíte Webové stránky;

 • permanentní cookies, které umožňují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního subjektu údajů, jeho přístup na Webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek. Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na Webových stránkách; a
 • reklamní cookies, které umožňují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých cookies do daného reklamního systému.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení vašeho prohlížeče. V nastavení je rovněž možné změnit preferenci ukládání cookies tak, aby určitý typ cookies nebyl ukládán, případně nebyly cookies ukládány vůbec. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Firma Signal neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu Webových stránek, který byl přebraný od třetích stran či za ochranu osobních údajů při návštěvě těchto stránek.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů firmou Signal Vám náleží následující práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 • právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo získat osobní údaje, které jste firmě Signal poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u firmy Signal, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailové adrese info@signal-dz.cz

Signal, Dopravní značení, spol s r. o. U cukrovaru 495/6, 400 07 Ústí nad Labem